پرش به محتوای اصلی

((درخواست صدور پروانه دفترICT روستایی))

الف)صدور پروانه دفترICT روستایی علاوه بر اشخاص حقوقی( شرکتها ) برای اشخاص حقیقی نیز امکان پذیر می باشد .

ب)شرایط لازم جهت درخواست ایجاد وراه اندازی دفترICT روستایی به شرح ذیل است.

1- متقاضی دفتر می بایستی دارای مدرک تحصیلی حداقل کارشناسی مورد تایید وزارت علوم، تحقیقات وفناوری اطلاعات باشد.

2- علاوه بر مدیر، وی می بایست یک نفر را بعنوان جانشین مدیربا مدرک تحصیلی حداقل کارشناسی مورد تایید وزارت علوم، تحقیقات وفناوری اطلاعات معرفی نماید.

3- هم مدیر وهم جانشین وی بایستی، علاوه بر شرایط بندهای 1و2  فوق الذکر، واجد شرایط ذیل نیز بوده باشند:

( داشتن تابعیت جمهوری اسلامی ایران- اعتقاد به دین مبین اسلام یا یکی از ادیان رسمی مصرح در قانون اساسی- نداشتن پیشینه کیفری موثر، عدم اشتهار به فساد منجربه محرومیت از حقوق اجتماعی واعتیاد به مواد مخدر  دارا بودن گواهی انجام خدمت وظیفه یا معافیت دایم از انجام آن برای افراد مذکور- عدم اشتغال در دستگاههای اجرایی موضوع ماده 5 قانون مدیریت خدمات کشوری با رعایت ماده 117 آن قانون وماده 5 قانون محاسبات عمومی کشور ونیروهای مسلح جمهوری اسلامی ایران یا هر دستگاه دیگری که از بودجه عمومی کشور استفاده می کند    داشتن تایید صلاحیت فردی از مراجع ذیصلاح)

4-مدیر باید فاقد بدهی قطعی معوق بانکی ، مالیاتی و بیمه ای بوده باشد.

5-علاوه بر شرایط واستانداردهای مکان وتجهیزات موضوع فصل سوم پیوست شماره 2 مصوبه شماره 3 جلسه 289 مورذخ 19/12/97 کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات، حداقل فضای مورد نیاز برای ایجاد دفتر ict روستایی 20 مترمربع می باشد. 

*واجدین شرایط جهت درخواست ایجاد و راه اندازی دفتر به سامانه سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی به آدرس www.cra.ir           خدمات سازمان       خدمات ارتباطی، فناوری اطلاعات وپستی       صدور پروانه دفاتر پیشخوان مراجعه و پس از مطالعه دستورالعملها و اطلاع از مدارک مورد نیاز، به قسمت ورود به سامانه از طریق لینگ مربوطه که در ذیل صفحه تصریح گردیده ویا آدرس https://sso.cra.ir وارد شده وپس از ثبت نام، نسبت به ثبت درخواست و آپلود مدارک در سامانه مدیریت کاربران اقدام نماید.

در صورت حدوث هرگونه ابهام با دبیرخانه کارگروه به شماره (4433488230و 4433488231و 4433488232) - داخلی 1 تماس حاصل نمایند.  (( توضیح اینکه مراحل اعلامی جهت درخواست صدور پروانه وایجاد دفتر به شرح فوق کامل بوده وبه مراجعین حضوری پاسخ داده نخواهد شد))

(( دبیرخانه کارگروه استانی دفاتر پیشخوان خدمات دولت وبخش عمومی غیردولتی ودفاترICT روستایی آذربایجانغربی ))