پرش به محتوای اصلی

شرکت ارتباطات زیرساخت استان آذربایجان غربی

هــدف از تشکیــل شرکت، مدیــریت ،سامــاندهی، ایجاد، توسعه ،تامین، نظارت، نگهداری وبهره‌برداری شبکه ارتباطات زیرساخت کشور و سرویسهای ارزش افزوده میباشد که با استفاده از فناوری های جدید ارتباطی درقالب طرحها وبرنامه های مصوب و همچنین کارگزاری شرکت مخابرات ایران (مادرتخصصی) درزمینه نظارت ، تصویب طرحهای جامع مخابراتی وتدوین استانداردها باتصویب مجمع عمومی شرکت تحقق می یابد.

شبکه ارتباطات زیرساخت عبارت از مجموعه سیستم های مخابراتی ازقبیل مراکز مایکروویو،بین شهری وبین الملل، شبکه اصلی فیبرنوری ، ایستگاههای زمینی ماهواره مخابراتی مرتبط با زیرساخت ، مراکز سوئیچ راه دور (sc، pc) وبین الملل(ISC)است که تامین ظرفیت انتقال وراه‌یابی وترافیک بین شهری وبین الملل موردنیاز متقاضیان واپراتورهای شبکه های مختلف اعم از دولتی وغیردولتی رابرعهده دارد.

برای نیل به اهداف فوق، شرکت ارتباطات زیرساخت موظف به اقدامات زیرمی باشد:

  • تهیه و تدوین طرحهای جامع درزمینه شبکه ارتباطات زیرساخت براساس الزامات، نیازها، استانداردها و ضوابط
  • بازاریابی ،تاسیس، توسعه ، بهسازی ، اجرا، نگهداری و بهره برداری و همچنین نظارت و مدیریت شبکه ارتباطات زیرساخت کشور طبق استانداردهای ملی وبین المللی.
  • تهیه و تصویب دستورالعمل ها، ضوابط ،‌معیارها واستانداردهای فنی و تخصصی مورد نیاز شرکت درزمینه تاسیس ،توسعه ، نگهداری وبهره برداری ازشبکه زیرساخت
  • تامین کلیه نیازهای ارتباطی زیرساخت متقاضیان اعم از بخش عمومی، خصوصی و تعاونی با کیفیت مطلوب  و قابل رقابت طبق ضوابط و مقررات مربوطه.
  • همکاری با سایر اپراتورهای مخابراتی بین المللی در زمینه تبادل ارتباطات و ترانزیت ترافیک بین الملل
  • عضویت درنهادها و انجمن های تخصصی ملی و بین المللی و شرکت درکنفرانس های مربوط به منظور کسب و تبادل اطلاعات تخصصی ارتباطات زیرساخت
  • مدیریت ، برنامه ریزی، پیاده سازی آموزش های تخصصی خاص بمنظور توسعه مهارت های لازم
  • تهیه و اجرای طرح های مسیریابی و همزمانی درشبکه های مخابراتی کشور.
  • مبادرت به انجام هرگونه فعالیت که باهدف شرکت مرتبط باشد.

http://www.tic.ir/fa/azgharbi