پرش به محتوای اصلی

پست بانک

پس از طرح حواله های پستی در اولین کنگره جهانی پست در سال 1874 و فراگیر شدن پس انداز در تمام سطح  و اقشار جوامع بویژه در کشور های انگلستان، آلمان، اتریش، ژاپن، سیستم جدیدی با نام پست بانک در سطح اتحادیه جهانی پست مطرح شد و طرح این سیستم نوبنیاد سبب شد تا خدمات مالی در کشورهای اروپایی با تجدید نظر در اهدا ف و ساختار متحول شده و با کسب شخصیت حقوقی مستقلی بنام پست بانک با عناوینی مشابه به فعالیت خود ادامه دهند.

بر اساس آخرین آمار موجود در سال 1994 بیش از 90 درصد کشورهای عضو اتحادیه جها نی پست اعم از توسعه یافته یا در حال توسعه دارای خدمتی بنام پست مالی شده اند و اغلب آ نان این فعالیت را در قالب سیستم پست بانک عرضه می کنند. پیشنهاد ایجاد پست مالی و ارائه خدمات مالی با به کارگیری شبکه وسیع پستی در کشور، در اسفند ماه 1362 از سوی وزارت پست و تلگراف و تلفن به هیات وزیران داده شد و به موجب مصوبه ای در آبان ماه سال 1368 وزارتخانه موظف شد خدمات جدید پست مالی را با تدارک مقدمات مربوط ( ابتدا در زمینه حواله های پستی ) پس از تهیه آئین نامه های اجرایی و هماهنگی با بانک مرکزی ایجاد کند. 
این مصوبه به وزارت پست و تلگراف و تلفن این امکان را داد تا پست مالی را در مرحله اول به منظور نقل و انتقال پول به موازات سیستم بانکی کشور و در مراحل بعدی با هدف جذب سرمایه های سرگردان مردم در سیستم پس انداز پستی ایجاد کند و سرانجام در ادامه این روند در سال 1374 شرکت پست بانک تاسیس و وظایف پست مالی از شرکت پست منفک و به شرکت پست بانک منتقل شد.

http://www.postbank.ir