پرش به محتوای اصلی

دستورالعمل ها و مدارک مورد نیاز برای پروانه تبدیلی دفتر پیشخوان خدمات دولت(روستایی)

 

با توجه به لزوم تبدیل وضعیت دفاتر ICT روستایی و به منظور ارائه خدمات اداری مطلوبتر در نقاط محروم روستایی مقرر گردیده است دفاتر حائز شرایط بعد از اخذ پروانه دفتر پیشخوان روستایی به دفاتر پیشخوان خدمات دولت، در روستاها تبدیل شود، لذا در مراحل اولیه ارائه مدارک ذیل الزامی است.

دستورالعمل صدور پروانه ایجاد و بهره برداری از دفتر پیشخوان خدمات دولت (روستایی)

مدارک مورد نیاز برای تشکیل پرونده درخواست پروانه تبدیلی دفتر پیشخوان خدمات دولت (روستایی)

فرم درخواست صدور پروانه دفتر پیشخوان خدمات دولت