مشخصات مدیرکل استان

مهندس

اطلاعات شخصی:

مظفر یوسف زاده، کارشناس فیزیک از دانشگاه ارومیه

سوابق شغلی:

- کارشناس ارزیاب سیستم های انتقال اداره کل ارزیابی عملیات و کیفیت ارتباطات راه دور

- کارشناس مسئول سنجش و پردازش اطلاعات فنی

- کارشناس و مسئول بررسی و تجزیه و تحلیل قطعیهای شبکه زیر ساخت کشور

- معاون نمایندگی شرکت ارتباطات زیر ساخت استان آذربایجان شرقی

- مدیر کل ICT استان آذربایجان غربی

سوابق خدمتی:

- ارائه دو مورد پیشنهاد و اجرای آن در سطح ادارات کل

دوره های آموزشی:

- حدود 3400 ساعت دوره های تخصصی مرتبط با شغل و حوزه های عمومی، مدیریت، کامپیوتر، دیتا و ....

-گذراندن واحدهای درسی مربوط به مخابرات در دانشکده مخابرات تهران به مدت دوترم به همراه دانشجویان مهندسی مخابرات

تقدیر نامه و تشویقها:

- دریافت تقدیر نامه از معاون اول رئیس جمهور به عنوان کارشناس نمونه ملی در سال 80

- دریافت تقدیر نامه از وزیر پست و تلگراف و تلفن به عنوان کارشناس نمونه ملی در سال 80

- دریافت تقدیرنامه از مدیر عامل شرکت ارتباطات زیر ساخت به عنوان کارشناس نمونه ملی در سال 80

- دریافت تقدیر نامه از معاون وزیر و رئیس هیئت مدیره شرکت ارتباطات زیر ساخت به عنوان ایثارگر در سالهای متوالی

- و سایر تشویقها به تعداد 30 مورد توسط معاونین مدیر عامل و یا مدیر عامل

آدرس پست الکترونیکی:

mo.yousefzadeh@chmail.ir

yousefzadeh@ict.gov.ir