پرش به محتوای اصلی

 جمعیت استان

بر اساس سرشماری سال 1390 جمعیت استان معادل 3080576  نفر بوده و از این لحاظ هفتمین استان کشور می باشد.این جمعیت در حدود 1/4درصد از جمعیت کل کشور را در بر می‌گیرد. در سال 1390 جمعیت استان آذربجانغربی نسبت به سال  1385دارای رشد سالانه‌ای  نزدیک به 4/1 درصد بوده است.

 

جمعیت شهری:  1932544( 62/73 درصد)                جمعیت روستایی:1148032  (37/27 درصد)

خانوار شهری: 535968                                         خانوار روستایی: 286781

سرشماری