پرش به محتوای اصلی

در حساب های ملی کشور، حساب های مربوط به بخش ارتباطات و فناوری اطلاعات، در گروه "حمل و نقل، انبارداری و ارتباطات" محاسبه و تدوین می گردد و ارزش افزوده محاسبه شده بخش نیز، فقط شامل ارزش افزوده "بخش پست و مخابرات" می باشد. سایر اقلام آماری و اطلاعاتی مانند برآورد ارزش افزوده بخش ICT، برآورد ارزش افزوده رشته فعالیت های اصلی مرتبط با بخش ICT، برآورد ارزش تولیدات داخلی محصولات ICT، برآورد ارزش واردات محصولات ICT، برآورد ارزش صادرات محصولات ICT، برآورد ارزش استفاده از محصولات ICT در رشته فعالیتهای مرتبط با حوزه ICT، برآورد مصرف خانوارها از محصولات ICT، برآورد ارزش مصرف دولت از محصولات ICT، برآورد ارزش تشکیل سرمایه محصولات ICT  در رشته فعالیتهای مرتبط با حوزه ICT، برآورد ارزش جبران خدمات رشته فعالیتهای ICT، برآورد ارزش مازاد عملیات ناخالص و درآمد مختلط محصولات ICT، تاکنون مورد بررسی و اندازه گیری قرار نگرفته است.

با توجه به تکالیف ماده (46) قانون برنامه پنجم توسعه کشور، جهت تعیین سهم صنعت فناوری اطلاعات از تولید ناخالص داخلی و همچنین به منظور برنامه ریزی و سیاستگذاری مبتنی بر آمار و اطلاعات دقیق در بخش و تهیه حسابهای بخش به صورت تفکیکی در حسابهای ملی کشور، پروژه "تهیه حسابهای اقتصادی بخش ارتباطات و فناوری اطلاعات" از سه ماهه چهارم سال 1390 با همکاری مرکز آمار ایران و دفتر بررسی های اقتصادی معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی ارتباطات و فناوری اطلاعات تعریف گردید.

در اسفندماه 1390، RFP پروژه در هفت بخش "مطالعات نظری"، "چارچوب سازی به منظور تهیه فهرست بنگاههای فعال در بخش و کدگذاری فعالیتهای بخش بر اساس طبقه بندی های بین المللی"، امکان سنجی گردآوری آمارهای اقتصادی بخش"، اقدام برای گردآوری اطلاعات از طریق نمونه گیری"، "اقدام برای گردآوری اطلاعات از طریق دریافت فیزیکی صورتهای مالی"، "اقدام برای گردآوری اطلاعات از طریق سامانه الکترونیکی" و "تهیه حسابهای بخش ICT"، تهیه و ارایه گردید. اجرای طرح موصوف از اول تیرماه 1392 مصادف با نیمه شعبان به طور رسمی (به مدت 12 ماه) آغاز گردید.

در روز نخست تیرماه، جلسه هماهنگی با حضور آقایان دکتر عادل آذر، مهندس غریب رضا معاون برنامه ریزی و نظارت راهبردی وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات، معاونین مرکز و مدیران کل دفاتر مرتبط در مرکز آمار ایران و مدیر کل دفتر بررسی های اقتصادی وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات تشکیل و ضمن مرور کلیات طرح، نحوه ادامه فرآیند کار و تشکیلات اجرائی نهائی گردید.

در این راستا شناسایی بنگاهها برای تعدادی از کدها مبتنی بر طبقه بندی ISICV4  (بدلیل محدود بودن تعداد و عدم نیاز به نمونه گیری) جهت ارائه به مرکز آمار ایران در دستور کار وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات قرار گرفت که در این خصوص با سازمان ها، نهادها، شوراها، سندیکاها، انجمن ها و دستگاههای اجرائی مربوطه مکاتبه و مذاکرات لازم صورت پذیرفت و جلسات متعدد در این خصوص برگزار گردید و در نهایت فهرست نهایی به مرکز آمار ایران ارسال گردید.

همچنین مقرر گردید با آغاز طرح نمونه گیری از سوی مرکز آمار ایران، سمیناری یک روزه با حضور مدیران کل ارتباطات و فناوری اطلاعاتی استانی و ستادی دستگاههای زیرمجموعه به منظور آگاهی و مشارکت آنها تشکیل گردد.

شایان ذکر است به منظور هدایت بهتر و دقیق تر اجرای طرح، شورای هماهنگی و راهبردی طرح به همراه چهار کمیته فنی- اجرایی ذیل آن شورا تشکیل گردید و یکی از کمیته ها، تحت عنوان "کمیته هماهنگی و مدیریت امور اجرائی" با ریاست معاون برنامه ریزی و نظارت راهبردی وزارت و عضویت نمایندگان تام الختیار از دستگاهها و سازمانهای زیر مجموعه وزارتخانه و نهادهای فعال در حوزه ICT تشکیل تا در خصوص همکاری جهت اخذ حسابهای ثبتی توسط آمارگیران، ارائه اطلاعات مورد نیاز مرکز آمار و طرح پیشنهادات برای بهبود فرآیند اجرای طرح، اطلاع رسانی و آگاه نمودن فعالین حوزه از مزایای طرح، تصمیم گیری و هماهنگی لازم صورت گیرد.