پرش به محتوای اصلی

اطلاعات مربوط به سرویسهای ارتباطات و فناوری اطلاعات

تعداد تلفن ثابت منصوبه استان

1107169

تعداد تلفن ثابت دایری استان

1047621

ضریب نفوذ تلفن ثابت استان

32/84

همراه اول

تعداد شماره همراه اول

ضریب نفوذ کشوری تلفن همراه

پوشش جمعیتی تلفن همراه

پوشش جمعیتی کشوری تلفن همراه

پوشش جاده ای تلفن همراه

1326891

42درصد

97/9درصد

94/2درصد

95 درصد

ایرانسل

تعداد شماره ایرانسل

ضریب نفوذ کشوری ایرانسل

پوشش جمعیتی ایرانسل

پوشش جمعیتی کشوری ایرانسل

پوشش جاده ای ایرانسل

771003 دایری

24/09درصد

72/72درصد

84/1 درصد

24/49درصد

رایتل

تعداد شماره رایتل دایر

ضریب نفوذ کشوری رایتل

پوشش جمعیتی رایتل

پوشش جمعیتی کشوری

پوشش جاده ای رایتل

32069 دایری

1

35 درصد

49 درصد

1/48درصد

 پست استان
تعداد دفاتر آی سی تی: 490   تعداد سرویسهای پستی: 90   میانگین سرانه مرسولات به جمعیت استان:7/2